Novosti

Author Archive


Dve godine rada Javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije

Posted by: admin

JP Nuklearni objekti Srbije je formirano 2009. godine, radi realizacije delatnosti upravljanja nuklearnim objektima u Republici Srbiji, što je definisano kao delatnost od opšteg, javnog, interesa.

Nuklearni objekti u Republici, kojima upravlja JP Nuklearni objekti Srbije, su skoncentrisani u dve grupe objekata u okviru komlpeksa Vinča, i to dva nuklearna istraživačka reaktora (od kojih je jedan prestao sa radom pre 26 godina) i grupa postrojenja za tretman i skladištenje radioaktivnog otpada i iskorišćenih izvora zračenja.

Momenat formiranja JP je bio veoma specifičan, obzirom da je je bilo neophodno da se, do kraja 2010. godine izvrši transport isluženog nuklearnog goriva sa reaktora u Vinči u zemlju porekla, Rusku Federaciju, a što dotadašnji realizator ovog posla, Institut za nuklearne nauke Vinča, nije bio spreman da prihvati. Ovaj posao je preduzeće obavilo u roku i na vrlo kvalitetan način.

Paralelno sa realizacijom ovog istorijskog posla preduzeće je radilo na uspostavljanju organizacione strukture koja obezbeđuje profesionalno i efikasno sprovođenje poslova državnog operatora nuklearnih objekata, što podrazumeva i brigu o radiokativnom otpadu i stanju radioaktivnosti na terioriji cele države.

Takođe, preduzeće je aktivno sarađivalo sa nadležnim državnim organima, kako bi se, uz podršku Evropske Unije, izvršilo programiranje aktivnosti u narednom periodu, a u vezi sanacije stanja u oblasti skladištenja radioaktivnog otpada i demontaže ugašenog istraživačkog reaktora, i kako bi se obezbedila potrebna finansijska sredstva iz IPA programa Evropske Unije. I ova aktivnost je uspešno završena, tako da se može reći da Republika Srbija ima jasno definisan program rada u ovoj oblasti u narednom petogodišnjem periodu.

U 2010. godini preduzeće je ostvarilo prihode u iznosu od oko 600 miliona dinara, od čega je oko 70% iz budžeta Republike Srbije, a oko 30 % sa inostranog i domaćeg tržišta. Od prihoda iz budžeta finansirani su troškovi zarada zaposlenih, troškovi materijala i ostali tekući troškovi, dok su od prihoda sa tržišta finansirane neke investicione aktivnosti (kupovina sredstava za rad, opreme i  automobila), trškovi propagande, amortizacije i ostali nematerijalni troškovi. Ukupno posmatrano, preduzeće je ostvarilo pozitivan finansijski rezultat, odnosno dobit od 120 miliona dinara, od čega se najmanje 50% vraća u budžet Republike Srbije.

U periodu do 2015. godine pred preduzećem se nalaze poslovi puštanja u rad novog hangara za skladištenje radioaktivnog otpada i jakih izvora zračenja (kako bi se rešilo pitanje otpada koji se svakodnevno generiše, kao i otpada koji nam je ostao u nasleđe iz vreena SFRJ), novog postrojenja za preradu radioaktivnog otpada, puštanja u rad novih jedinica za kondicioniranje zatvorenih izvora zračenja, sanacija stanja skladišta nuklearnog goriva koje je otpremljeno u Rusku Federaciju, početak dekomisije ugašenog reaktora i početak planiranja izgradnje trajnog državnog skladišta radioaktivnog otpada.

IAEA – International Atomic Energy Agency
Video klip – Transport istrošenog nuklearnog otpada u Rusku federaciju

http://www.iaea.org/newscenter/multimedia/videos/vinca/221210/fuelremoval/index.html

Bezbednost na prvom mestu

Posted by: admin

Upravljanje nuklearnim objektima u Srbiji – delatnost od opšteg interesa
JP Nuklearni objekti Srbije je osnovano sa ciljem da se osigura bezbednost građana, zaposlenih i objekata od svih vrsta materijala koji emituju štetna zračenja na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa svetskim standardima i Zakonom o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti.
JP Nuklearni objekti Srbije kao okosnica i oslonac nuklearne bezbednosti građana, objekata i čitave države Srbije formirano je jula 2009. godine.

JP Nuklearni objekti Srbije raspolaže stručnim kadrom za obavljanje svih poslova poverenih od strane države. Naši zaposleni su inžinjeri i tehničari koji su bili angažovani na VIND programu (međunarodni projekat u sklopu GTRI – Global Threat Reduction Initiative, u vezi sa smanjenjem opasnosti od upotrebe nuklearnih materijala u terorističke svrhe), kao i oni koji se bave radiološkom zdravstvenom zaštitom i segmentom fizičke i protivpožarne zaštite. Među inženjerima postoji jedan broj magistara i doktora nauka sa naučnim i istraživačkim zvanjima, kao i nekoliko kolega na doktorskim studijama.

Integralini tekst članka objavljenog u časopisu EKOlist

Obaveštenje učesnicima Kontinuirane edukacije

Posted by: admin

02.juna i 05. jula 2011. godine održaće se KONTINUIRANA EDUKACIJA – STRUČNI SASTANAK SA TEMOM „SISTEMATSKI PREGLEDI RADNO AKTIVNE POPULACIJE ZAPOSLENIH U ZONI JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I UČEŠĆE MEDICINSKE SESTRE U ORGANIZACIJI PREGLEDA“

Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je ovaj program kontinuirane edukacije Odlukom br. 153-02-1685/2011-02, akreditacioni broj A-1-2458/11 sa 2 boda za predavače i 1 bodom za slušaoce

Vreme i mesto: 02.06.2011. i 05.07.2011. u 13:00 časova, sala zgrade 50, Polikliničke služba JP „Nuklearni objekti Srbije, Vinča, ul. Mike Petrovića Alasa 12-14;

Organizator: Poliklinička služba JP „Nuklearni objekti Srbije“

Rukovodilac: Prim mr sc dr med Želmira Ilić

Ciljna grupa: lekari, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

Kotizacija: nema

Sertifikat: Zdravstveni savet republike Srbije akreditovao je ovaj program sa 2 boda za predavače i 1 bodom za slušaoce, potvrda se izdaje nakon završenog sastanka

SATNICA

13:00 -13:30 SISTEMATSKI PREGLEDI RADNO AKTIVNE POPULACIJE ZAPOSLENIH U ZONI JONIZUJUĆIH ZRAČENJA

13:35-14:00 UČEŠĆE MEDICINSKE SESTRE U ORGANIZACIJI PREGLEDA ZAPOSLENIH U ZONI JONIZUJUĆIH ZRAČENJA

PREDAVAČI

1. Prim. mr sc dr Želmira Ilić – Rukovodilac Polikliničke službe JP Nuklearni objekti Srbije
2. vms Jelena Kovačević – glavna medicinska sestra Polikliničke službe JP Nuklearni objekti Srbije

Obaveštenja:

telefoni: (011) 8066 426, (011) 3408151 i (062) 8869 074
E-mail: jelena.kovacevic@nuklearniobjekti.rs i zelmira.ilic@nuklearniobjekti.rs

Prijava:

NAZIV PROGRAMA:

„SISTEMATSKI PREGLEDI RADNO AKTIVNE POPULACIJE ZAPOSLENIH U ZONI JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I UČEŠĆE MEDICINSKE SESTRE U ORGANIZACIJI PREGLEDA“

IME I PREZIME________________________________________________________

BROJ LICENCE ________________________________________________________

ZVANJE _______________________________________________________________

ZAPOSLEN-A U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ________________________________

_______________________________________________________________________

BR.MOBILNOG TELEFONA_______________________________________________

E-mail adresa: __________________________________________________________

NAPOMENA:

Prijavu poslati na

E-mail jelena.kovacevic@nuklearniobjekti.rs

ili poštom na adresu:

JP Nuklearni objekti Srbije
Poliklinička služba
ul. Mike Petrovića Alasa 12-14
11000 Beograd, Vinča

_________________
Preuzmite prijavu

Prijava (doc file format)

Prijava (pdf file format)

JP Nuklearni objekti Srbije dobitnik nagrade ZELENI LIST za 2010. godinu

Posted by: admin

Sa velikim ponosom saopštavamo da je naše preduzeće kao jedan od zaštitnika životne sredine, dobitnik  nagrade „ZELENI LIST”, u okviru akcije “ Tražimo zagađivača godine i zaštitnika životne sredine za 2010. godinu“,  za uspešno i bezbedno sproveden transport kompletnih zaliha iskorišćenog nuklearnog goriva iz reaktora RA, u Rusku federaciju. Ovu prestižnu nagradu dodeljuju Ekološki magazine “Čekajući vetar” Radio Beograda 2 i Pokret gorana Vojvodine, a pod pokroviteljstvom Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizm, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Prilikom dodele nagrade istaknuto je:

“U Institutu Vinča nisu postojali odgovarajući uslovi za skladištenje istrošenog atomskog goriva i visoko obogaćenog uranijuma, pa je držanje tih materijala predstavljalo ozbiljnu bezbedonosnu pretnju. Za uspešno sprovedenu akciju, za učinjeno dobro ne samo građanima Srbije, već i celog regiona, jednoglasno smo odlučili da epitet zaštitnika životne sredine za 2010. godinu ponese JP Nuklearni objekti Srbije.“

U akciji “Tražimo zagađivača godine i zaštitnika životne sredine za 2010. godinu“ učestvovali su zainteresovani građani sa područja cele Srbije, koji su predlagali pojedince, udruženja, organizacije i institucije za ZELENI LIST ili CRNI LIST na osnovu projekata ili akcija u 2010. godini kojima je dat značajan doprinos očuvanju ili narušavanju životne sredine.

Pored JP Nuklearni objekti ZELENI LIST za 2010. dobili su i Ambasada kraljevine Holandije, Ambasada kraljevine Danske, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Vojvodine, Erse Bank d.o.o. Eko-list, časopis za ekologiju zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Institut za lečenje i rehabilitaciju srčanih i reumatskih bolesti Niška banja,. Kompanija Bižić i sinovi, Kompanija Carlsberg Srbija d.o.o., Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj (CEOOR)

Voda i zemljište bezbedni od radijacije

Posted by: admin

Vest preuzeta sa web portala dnevnog lista Danas

Iako je u Srbiji zabeležen povišen nivo radioktivnosti u vazduhu, ne postoji mogućnost da dođe do kontaminacije vode i zemljišta u meri koja bi bila opasna po zdravlje ljudi.

Direktor Nuklearnih objekata Srbije (NOS) Radojica Pešić kaže za Danas da radioaktivni jod 131, čije je prisustvo zabeleženo na tri merna mesta u Srbiji, može putem kišnice da dospe u zemlju, ali da se neće nataložiti, jer je reč o veoma maloj količini radijacije.

- Radioaktivni jod detektovan je u vazduhu gotovo u tragovima. Teoretski, on može da dospe u zemljište, ali se tako mala količina neće zadržati, niti postoji bilo kakva opasnost da dođe do kontaminacije vode, tla i useva – ističe Pešić.

Inače, pored cezijuma i joda, čije čestice se šire svetom nakon havarije u japanskoj nuklearnoj elektrani Fukušima, juče su u okolini nuklearke zabeležene i povišene vrednosti izuzetno opasnog radioaktivnog materijala plutonijuma. Zbog njegovog curenja japanska vlada je proglasila maksimalno stanje pripravnosti i novonastalu situaciju ocenila kao „nepredvidivu“.

Direktor NOS-a naglašava da ne postoji mogućnost da čestice plutonijuma na bilo koji način dođu u Srbiju.

- Iako je to veoma opasan radioaktivni element, on se ne jedini lako sa drugim hemijskim elementima. Ne širi se poput joda 131, već je njegov uticaj lokalnog karaktera – naglašava Pešić.

Za razliku od joda 131 čiji period poluraspada osam dana, plutonijumov je znatno duži – i po nekoliko stotina godina. Prema nekim istraživanjima, kada se udahne zauvek ostaje u ljudskom organizmu i može da dovede do mutacije ćelija i pojave kancera.

Padavine u Vojvodini bezopasne

Novi Sad – U uzorku padavina na teritoriji Vojvodine zabeležene su minimalne koncentracije radionuklida joda 131, koje ne ugrožavaju zdravlje stanovništva, saopštila je Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja Univerziteta u Novom Sadu. „Detektovani nivo radioaktivnosti je izrazito nizak te sasvim izvesno ne ugrožava zdravlje stanovništva“, navodi se u saopštenju.

U Srbiji nema radijacije iz Japana

Posted by: admin

U vazduhu nad Srbijom nema tragova radioktivnih supstanci koje potiču iz oštećene japanske nuklearne elektrane “Fukušima 1″.
Merenja javnog preduzeća “Nuklearni objekti Srbije” pokazuju da u Srbiji za sada nema razloga za zabrinutost zbog situacije u Japanu.
U mernoj stanici u Vinči proteklih dana se veoma detaljno meri koncentracija radioaktivnih supstanci u vazduhu i do sada ništa ne ukazuje da je Srbija na bilo koji način ugrožena radioaktivnim curenjima u Japanu.
Poslednja merenja vršena su sinoć, i do sada nije zabeležen porast aktivnosti aerosola kao što su cezijum 137 i 134, jod 131, niobijum, cirkonijum, barijum i cerijum, niti radioktivnih gasova kao što su ksenon 129, 121, 133 i 135.

Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Jukija Amano izjavio je danas da japanska nuklearna kriza nije ni blizu kraja i da će biti potrebne nedelje, ako ne i meseci, da se okonča.
Američke merne stanice pokazale su da je manja količina radioaktivnosti iz Japana stigla u SAD ali da nema opasnosti po ljudsko zdravlje.
Male i bezopasne količine radioaktivnog materijala iz Japana izmerene su u Kaliforniji, Koloradu, Nevadi, na Havalima i u Vašingtonu.
Detaljna merenja sprovode se i na ruskom Dalekom istoku, i nije utvrđena koncentracija radioaktivnih supstanci iznad dozvoljenih granica.
Prema prognozama stručnjaka, narednih nekoliko dana vazdušna struja radioaktivne materije oslobođene u zoni havarisane japanske atomske centrale ”Fukušima” nosiće ka Tihom okeanu.
Opasnost samo u slučaju velike havarije

A dr Milan Orlić, direktor Sektora za upravljanje radioaktivnim otpadom u JP “Nuklearni objekti Srbije”, ponovio je, gostujući u Vestima TV B92, da situacija u Japanu ne predstavlja opasnost za Srbiju.
Prema njegovim rečima, evropski kontinent bi ugrozila samo eventualna eksplozija u centrali u “Fukušimi”, kada bi velika količina radioaktivnih supstanci bila oslobođena u atmosferu.

Gostovanje dr Orlića na TV B92 pogledajte u video prilogu

Get the Flash Player to see this content.


Nema pojačane radijacije

Posted by: admin

U Srbiji nema pojačane radioaktivnosti. Poslednja merenja pokazuju da u vazduhu gotovo i da nema radioaktivnog joda, tako da nema nikave opasnosnosti po zdravlje građana. O ovoj temi u vestima B92 u 16 govorio je Radojica Pešić, direktor JP Nuklerani objekti Srbije.

Pogledajte video materijal u prilogu

Continue Reading →

Troje povratnika iz Japana proverilo nivo kontaminacije

Posted by: admin

Vest preuzeta sa web portala dnevnog lista Danas
Danas
Na dežurni telefon JP NOS-a do sada se javilo troje građana, povratnika iz Japana, kako bi proverili nivo radioaktivnosti u organizmu, a rezultati merenja biće poznati do kraja nedelje.

- Do juče je u našem preduzeću primljeno i obrađeno troje povratnika iz Japana, dve ženske i jedna muška osoba, starosti između 20 i 30 godina. Oni su prošli kroz procedure koje se odnose na humanu dekontaminaciju i merenje ukupne aktivnosti celog tela u WBC instalaciji. Urađen im je kompletan lekarski pregled uključujući i psihološku podršku. Konačni rezultati pristizaće sukcesivno do kraja nedelje, o čemu će javnost biti obaveštena – naglašava Radojica Pešić.

Pregledi građana koji se vraćaju iz Japana u službi JP “Nuklearni objekti Srbije”

Posted by: admin

Vest preuzeta sa web portala Vlade Republike Srbije


Direktor Javnog preduzeća “Nuklearni objekti Srbije” Radojica Pešić izjavio je danas da je službi za pregled građana koji se vraćaju iz Japana i strahuju da su bili izloženi radijaciji do sada podneto nekoliko zahteva za kontrolu i dodao da će pregledi biti obavljeni tokom dana.

Saznaj više

Provera ozračenosti tela

Posted by: admin

Vest preuzeta sa web portala  B 92

Svi koji se zbog straha od radijacije vraćaju iz Japana u Srbiju mogu proveriti koliko su ozračeni u Zavodu za radiološku zdravstvenu zaštitu u Vinči.

Saznaj više

Uvedena dežurstva za preglede građana koji dolaze iz Japana

Posted by: admin

Vest preuzeta sa web portala Blic Online

Uvedena celodnevna dežurstva za preglede građana koji dolaze iz Japana, a koji žele da provere nivo kontaminacije u organizmu.
Preglede će svi zainteresovani moći da obave u Radiološkom zdravstvenom zavodu koji je opremljen odgovarajućom oprememom, odnosno takozvanim brojačem celog tela, izjavio je direktor preduzeća “Nuklearni objekti Srbije” Radojica Pešić.

On je dodao da će pregledi biti besplatni i da se mogu zakazati na broj 062 8869102.

Pešić je kazao da će gradjanima biti ponudjena i analiza nivoa površinske kontaminacije bilo da se radi o koži, odeći i obući i ako se ispostavi da je neka površina kontaminirana, odmah će biti obavljena dekontaminacija.

On je podsetio da Zavod za radiološku zdravstvenu zaštitu obavlja redovne preglede takve vrste za profesionalno izložena lica.

Pešić je kazao da je situacija na lokalitetu “Vinča” gde su postavljene merne stanice kada je u pitanju nivo radioaktivnosti za sada nepromenjena.

Besplatni pregledi za povratnike iz Japana

Posted by: admin

Poliklinička služba JP Nuklearni objekti Srbije je otvorena je za sve građane koji dolaze iz Japana 24 sata dnevno za proveru moguće radioaktivne kontaminacije, korišćenjem takozvanog Brojača celog tela, opreme koja je raspoloživa jedino u ovom preduzeću.

Pregledi za povratnike iz Japana su potpuno besplatni. Svi zainteresovani mogu da se jave na 062 8869 102

Direktor Nuklearnih objekata Srbije o situaciji u Japanu

Posted by: admin

Video zapis u nastavku vesti

Saznaj više

Raičević: Nema opasnosti od novog ‘Černobila’

Posted by: admin

Vest preuzeta sa web portala Srbija Net

Predstavnik JP “Nuklearni objekti Srbije” Jagoš Raičević izjavio je danas da japanski zvaničnici, posle eksplozije nuklearnoj centrali “Fukušima”, drže sve pod kontrolom i da ne preti opasnost od novog “Černobilja”.

“Nema govora o novom “Černobilju” na japanskom nivou i “generalno je to (incident u nukleranoj centrali) stvar lokalnog karaktera”, rekao je Tanjugu Raičević.
Continue Reading →

Iskorišćeno nuklearno gorivo iz reaktora RA bezbedno stiglo u Rusku federaciju

Posted by: admin

Transport kompletnih zaliha iskorišćenog nuklearnog goriva iz reaktora RA, u  organizaciji javnog preduzeća “Nuklearni objekti Srbije”, koje je Vlada republike Srbije ovlastila za realizaciju ovog projekta, po utvrđenim  procedurama i rokovima bezbedno je  stigao  u Rusku federaciju. Transport iskorišćenog nuklearnog goriva iz reaktora krenuo je iz Srbije 18. novembra 2010. godine.

Saznaj više

Transport nuklearnog otpada u Rusiju

Posted by: admin

Vest preuzeta sa web portala Naslovi.Net

Konferencija za novinare o transportu istrošenog nukleаrnog otpаdа iz Institutа zа nukleаrne nаuke “Viinčа” u Rusiju. Konferencija će početi u 10.00 u pres sali Vlade Srbije (Nemanjina 11).

Na konferenciji će biti predstavljena dinаmikа rаdа i logistikа reаlizаcije trаnsportа.

Na konferenciji će govoriti:
Božidar Đelić, ministar za nauku i tehnološki razvoj i potpredsednik Vlade Srbije za evropske integracije Radojica Pešić, direktor Javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije John Kelly, predstavnik Međunarodne agencije za atomsku energiju

U Srbiji ima oko 6.000 radioaktivnih gromobrana

Posted by: admin

Vest preuzeta sa web portala Blic Online

Procenjuje se da u Srbiji ima oko 6.000 radioaktivnih gromobana, koji bi u nekoliko narednih godina trebalo da se demontiraju i zamene novim, koji nisu radioaktivni, izjavio je danas direktor javnog preduzeća (JP) “Nuklearni objekti Srbije” Radojica Pešić.

Saznaj više

Srbija: Dva razloga za nuklearnu energiju

Posted by: admin

Vest preuzeta sa web portala Deutsche Welle – DW World.DE

Da li Srbiji treba nuklearna energija i ima li šansi da se zemlja uključi u neki projekat? Šta je sa radioaktvinim otpadom? Na ta pitanja je za Dojče vele odgovarao Radojica Pešić, direktor „Nuklearnih objekata Srbije“.

Saznaj više

Srbija se oslobađa nuklearne opasnosti

Posted by: admin

Vest preuzeta sa web portala Politika Online
Politika

Oko 8.000 gorivih elemenata radioaktivnog istrošenog goriva iz „Vinče” do kraja godine treba da bude transportovano u Rusiju

Radojica PesicVreme transporta i detaljna trasa puta 8.000 gorivih elemenata opasnog radioaktivnog nuklearnog goriva iz dobro čuvanih skladišta Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” na lokaciji gde je smešten i Institut „Vinča”, pa sve do Rusije, još se čuvaju kao tajna, ali se poslovi oko čišćenja Srbije od nuklearnog otpada konačno privode kraju.

Saznaj više