Novosti

Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbije” dobilo sertifikat o akreditaciji za poslove ispitivanja

Posted by: admin

Sertifikat o akreditaciji broj 01-378 Akreditacionog tela Srbije (ATS) potvrdilo je kompetentnost Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” za obavljanje poslova ispitivanja, prema zahtevima standarada SRPS ISO/IEC 17025:2006. Sertifikat važi četiri godine, u periodu od 12. oktobra 2012. godine do 11. oktobra 2016. godine.

Postupak akreditovanja Javnog preduzeća “Nuklearni objekti Srbije“ je najsloženiji i najzahtevniji postupak ATS-a do sada, prvi put je obim akreditacije jedne organizacije obuhvatio toliko različitih oblasti ispitivanja.

Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbije” je akreditovalo 145 metoda ispitivanja i 19 metoda uzorkovanja i na ovaj način dobilo još jednu potvrdu stručnog tela za kvalitet kadrova, opreme i procesa rada. Ispitivanja obuhvataju radiološka ispitivanja uključujući nuklearna ispitivanja iz oblasti nuklearne sigurnosti, kategorizaciju radioaktivnog otpada, radiološka ispitivanja uključujući nuklearna ispitivanja u radijacionoj sigurnosti, radiološka ispitivanja uzoraka iz životne sredine, radiološka ispitivanja uključujući nuklearna ispitivanja u nuklearnoj bezbednosti, ispitivanje životne sredine, elektromagnetsku kompatibilnost, genetička ispitivanja krvi, biohemijska i hematološka ispitivanja biološkog materijala.

Detaljan obim akreditacije postavljen na sajtu Akreditacionog tela Srbije:
Akreditacija JP Nuklearni objekti Srbije

Akreditacija i sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 omogućavaju Javnom preduzeću „Nuklearni objekti Srbije” da pruži kvalitetne usluge institucijama, industriji i privredi i da na najbolji mogući način obavlja poslove nuklearne i radijacione sigurnosti i bezbednosti.