Novosti

Poseta Međunarodne agencije za atomsku energiju

Posted by: admin

Direktor Sektora tehničke saradnje Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), za region Evrope ocenio da su kadrovski, tehnički i operativni kapaciteti preduzeća na visokom nivou.

Javno preduzeće „Nuklearni objekti Srbije” posetio je Dr Peter Salema, direktor Sektora tehničke saradnje Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), za region Evrope. Projekti tehničke saradnje MAAE su glavni mehanizam za pružanje tehničke i druge pomoći državama članicama MAAE putem raznih programa – od nabavke opreme, preko obuke kadrova, do finansiranja ili sufinansiranja odredjenih aktivnosti.

U Javnom preduzeću „Nuklearni objekti Srbije” se realizuju projekti koji su finansirani od strane EU kroz sredstva predpristupne pomoći IPA planirana za 2008, 2009. i 2010. godinu. Finansiranje se sprovodi preko MAAE.

Cilj posete Dr Saleme je bila upoznavanje sa stanjem realizacije postojećih IPA projekata, kao i pripremama u Javnom preduzeću „Nuklearni objekti Srbije” za sprovodjenje novih, za period 2013/2015. Postojeći IPA projekti su fokusirani na puštanje u rad novog postrojenja za preradu radioaktivnog otpada (PPO), i dekomisiju starog skladišta za radioaktivni otpad – hangara H1. Novi projekti obuhvataju dekomisiju podzemnih bazena za tečni radioaktivni otpad i jednu od faza dekomisije istraživačkog nuklearnog reaktora RA. Dr Salema je ocenio da su kadrovski, tehnički i operativni kapaciteti preduzeća na potrebnom nivou, i sa zadovoljstvom konstatovao spremnost preduzeća da sprovede složene aktivnosti predviđene projektima.