Novosti

Nadzorne posete ATS i SGS u 2019

Posted by: admin

Treće nadzorno ocenjivanje od strane Akreditacionog tela Srbije i resertifikaciona provera od strane kompanije SGS

U oktobru 2019. godine realizovano je treće nadzorno ocenjivanje od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS), tokom kog je izvršeno i ocenjivanje usaglašenosti sa opštim zahtevima za kompetentnost laboratorija za ispitivanje u skladu sa novom verzijom standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Laboratorije akreditovane za radiološka ispitivanja uključijući nuklearna ispitivanja, biohemijska ispitivanja biološkog materijala i humanu genetiku suočile su se sa izazovima za usaglašenost sa novim zahtevima standarda. Implementacija novih zahteva standarda kao i poboljšanje postojećih zahteva uspešno je sprovedena, ATS je utvrdio usaglašenost sa zahtevima kroz realizaciju aktivnosti (zapažanja aktivnosti, pregleda dokumentacije i dr.) čime je zatvoren još jedan ciklus akreditacije. U toku 2020. godine planira se ponovno ocenjivanje radi obnavljanja akreditacije.

U decembru 2019. godine je realizovana resertifikaciona provera sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, gde je predmet sertifikacije menadžment radioaktivnim otpadom, istraživanje u nuklearnim naukama i radijaciona sigurnost. Provera je sprovedena uzimajući u obzir različite metode (intervjue, zapažanja aktivnosti, pregled dokumentacije).

Tim proveravača je zaključio da Javno preduzeće “Nuklearni objekti Srbije” ima uspostavljen i održavan sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda, i doneta je pozitivna sertifikaciona odluka.