Novosti

Dve godine rada Javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije

Posted by: admin

JP Nuklearni objekti Srbije je formirano 2009. godine, radi realizacije delatnosti upravljanja nuklearnim objektima u Republici Srbiji, što je definisano kao delatnost od opšteg, javnog, interesa.

Nuklearni objekti u Republici, kojima upravlja JP Nuklearni objekti Srbije, su skoncentrisani u dve grupe objekata u okviru komlpeksa Vinča, i to dva nuklearna istraživačka reaktora (od kojih je jedan prestao sa radom pre 26 godina) i grupa postrojenja za tretman i skladištenje radioaktivnog otpada i iskorišćenih izvora zračenja.

Momenat formiranja JP je bio veoma specifičan, obzirom da je je bilo neophodno da se, do kraja 2010. godine izvrši transport isluženog nuklearnog goriva sa reaktora u Vinči u zemlju porekla, Rusku Federaciju, a što dotadašnji realizator ovog posla, Institut za nuklearne nauke Vinča, nije bio spreman da prihvati. Ovaj posao je preduzeće obavilo u roku i na vrlo kvalitetan način.

Paralelno sa realizacijom ovog istorijskog posla preduzeće je radilo na uspostavljanju organizacione strukture koja obezbeđuje profesionalno i efikasno sprovođenje poslova državnog operatora nuklearnih objekata, što podrazumeva i brigu o radiokativnom otpadu i stanju radioaktivnosti na terioriji cele države.

Takođe, preduzeće je aktivno sarađivalo sa nadležnim državnim organima, kako bi se, uz podršku Evropske Unije, izvršilo programiranje aktivnosti u narednom periodu, a u vezi sanacije stanja u oblasti skladištenja radioaktivnog otpada i demontaže ugašenog istraživačkog reaktora, i kako bi se obezbedila potrebna finansijska sredstva iz IPA programa Evropske Unije. I ova aktivnost je uspešno završena, tako da se može reći da Republika Srbija ima jasno definisan program rada u ovoj oblasti u narednom petogodišnjem periodu.

U 2010. godini preduzeće je ostvarilo prihode u iznosu od oko 600 miliona dinara, od čega je oko 70% iz budžeta Republike Srbije, a oko 30 % sa inostranog i domaćeg tržišta. Od prihoda iz budžeta finansirani su troškovi zarada zaposlenih, troškovi materijala i ostali tekući troškovi, dok su od prihoda sa tržišta finansirane neke investicione aktivnosti (kupovina sredstava za rad, opreme i  automobila), trškovi propagande, amortizacije i ostali nematerijalni troškovi. Ukupno posmatrano, preduzeće je ostvarilo pozitivan finansijski rezultat, odnosno dobit od 120 miliona dinara, od čega se najmanje 50% vraća u budžet Republike Srbije.

U periodu do 2015. godine pred preduzećem se nalaze poslovi puštanja u rad novog hangara za skladištenje radioaktivnog otpada i jakih izvora zračenja (kako bi se rešilo pitanje otpada koji se svakodnevno generiše, kao i otpada koji nam je ostao u nasleđe iz vreena SFRJ), novog postrojenja za preradu radioaktivnog otpada, puštanja u rad novih jedinica za kondicioniranje zatvorenih izvora zračenja, sanacija stanja skladišta nuklearnog goriva koje je otpremljeno u Rusku Federaciju, početak dekomisije ugašenog reaktora i početak planiranja izgradnje trajnog državnog skladišta radioaktivnog otpada.

IAEA – International Atomic Energy Agency
Video klip – Transport istrošenog nuklearnog otpada u Rusku federaciju

http://www.iaea.org/newscenter/multimedia/videos/vinca/221210/fuelremoval/index.html