Sastav

Dalibor Arbutina

V. D. Direktora

Rođen 19. februara 1978. godine, u Varaždinu, Hrvatska.
Oženjen, otac dvoje dece.

Diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupi Mašinske konstrukcije i mehanizacija i stekao stručni naziv Diplomirani inženjer mašinstva – Master (dipl. inž. maš. – M.Sc.)

Završene master akademske studije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupi Geoprostorne osnove životne sredine (odbranjen master rad na temu: Geoekološki značaj Vinče u zbrinjavanju radioaktivnog otpada) i stekao stručni naziv Master geograf (M.Sc.)

Student Doktorskih studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

The World Institute for Nuclear Security Academy, Certified Nuclear Security Professional (CNSP)

Od zasnivanja radnog odnosa u Javnom preduzeću „Nuklearni objekti Srbije”, od prvog dana formiranja preduzeća, zaposlen na mestu Koordinatora integralnog sistema upravljanja kvalitetom. U tom svojstvu je radio na razvoju, implementaciji i unapređenju, za nuklearne objekte zakonski neophodnog, integralnog sistema menadžmenta kvalitetom (ISMK). Tokom prepakivanja i transporta isluženog nuklearnog goriva iz Vinče u zemlju porekla, Rusku Federaciju, rukovodio je kontrolom ISMK i učestvovao u pripremi dokumentacije i radu Kontrolnog centra za delovanje u slučaju akcidenta pri transportu. Razvoj i implementacija sistema kvaliteta u JP „Nuklearni objekti Srbije” odvijala se u saradnji i pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju iz Beča, sa čijim je ekspertima sarađivao na ovom zadatku.

Po okončanju transporta isluženog nuklearnog goriva, organizovao i rukovodio doradom i konačnim uspostavljanjem ISMK. Kao rezultat tih aktivnosti JP „Nuklearni objekti Srbije”, 10. januara 2011. godine, dobilo je Sertifikat ISO 9001:2008, za aktivnosti Upravljanje radioaktivnim otpadom, istraživanje u nuklearnim naukama i radijaciona sigurnost, izdat od od švajcarske firme SGS.

S obzirom da je za rad nuklearnih objekata potrebno sertifikovati sve merne metode koje se koriste, rukovodio je opštim procesom akreditacije u okviru kojeg je sertifikovano više od 100 mernih metoda. Sertifikat je dobijen od Akreditacionog tela Srbije (ATS) br. 01-378 i zadovoljava zahteve SRPS ISO/IEC 17025:2006. Specifičnost uspostavljenog sistema upravljanja kvalitetom je i to da mora da zadovolji i specifične zahteve standarda sigurnosti Međunarodne agencije za atomsku energiju za upravljanje nuklearnim objektima.

Odlukom Vlade Srbije od 28.02.2014. godine i od 21.02.2014. godine imenovan je za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije”.

Član Inženjerske komore Srbije od 2009. godine i imalac Licence Odgovornog projektanta transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije i Licence Odgovornog izvođača radova projektanta transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije.

Objavljen veći broj naučnih radova u međunarodnim časopisima i na naučnim skupovima i konferencijama u zemlji i inostranstvu.

Član Radne grupe za praćenje sprovođenja Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1540 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o sprečavanju širenja oružja za masovno uništavanje i sredstava za njihovo prenošenje (2018-2020), odlukom Vlade Republike Srbije (Sl. glasnik RS broj 53/18).

dr Ilija Plećaš

naučni savetnik
Predsednik Nadzornog Odbora
Javno Preduzeće „Nuklearni Objekti Srbije“

OPŠTA BIOGRAFIJA:

Dr Ilija Plećaš, naučni savetnik, je rodjen 1948.godine u Beogradu. Diplomirao je na Tehnološko-Metalurškom fakultetu,smer “Hemijsko inženjerstvo” 1973.godine. Od 1973 g. neprekidno zaposlen u Institutu za Nuklearne Nauke VINČA do 2015.g.
Magistrirao je 1979.godine a doktorirao 1984.godine na istom fakultetu na problematici obrade i odlaganja radioaktiv¬nih otpadnih materijala. Zvanje naučni savetnik stekao 1996.g. U toku svog rada učestvovao u realizaciji niza zadataka i projekata u oblasti radioaktivnih otpadnih materijala.

Svoj naučni rad Dr I.Plećaš je prikazao kroz brojne inostrane i domaće naučne, stručne radove i kongrese. Govori francuski i engleski jezik. Profesor na doktorskim Studijama Fakulteta „ Futura“, pri Univerzitetu „Singidunum“

- 1981.godine kao stipendista IAEA obavio specijalizaciju u Nuklearnom centru Saclay u Francuskoj na problematici radioaktivnih otpadnih materijala.
- 1983.godine dobio Godišnju nagradu Instituta “Vinča” za “Doprinos u rešavanju konkretnih problema iz delatnosti Instituta”: “Karakteristike betona u tehnologiji solidifikacije radioaktivnih otpadnih materijala”.

KRETANJA U SLUŽBI:
- Od 1973.godine stalno zaposlen u Institutu za nuklearne nauke “Vinča”, u Laboratoriji za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine “Zaštita”.
- Direktor Laboratorije za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine “Zaštita” od /1992.g.-1999.g./, / 2002-2003.g. / i od / 2008-2010.g /
- VD Generalnog Direktora Instituta za Nuklearne Nauke “ Vinča” /1999g-2001.g/

U dosadašnjem naučnom delovanju dr Ilija Plećaš je objavio preko 50 radova u medjunarodnim časopisima i preko 100 radova na medjunarodnim Konferencijama. Ima preko 400 citata. Rukovodio izradom 3 magistarske i 3 doktorske teze.

FUNKCIJE i ČLANSTVA:
- 1988/89 bio predsednik “Srpskog društva za zaštitu od zračenja”.
- Član Saveta Fakulteta za fizičku hemiju /1994-1996/
- Član Saveta Elektrotehničkog fakulteta /1995-1997/
- Član Saveta Univerziteta u Beogradu, /1995-1997/
- Član Nadzornog Odbora Fakulteta za fizičku hemiju, /1998-2000/
- Član Republičkog Saveta za naučnu i tehnološku politiku od /1999-2000/
- Član Upravnog Odbora JP NOS /2009-2015 /
- Član Naučnog Društva Srbije, /2008- /
- Član Akademije Inženjerskih Nauka Srbije, /2012- /
- Član Nadzornog Odbora JP NOS /2015- /

Katarina Stevanović

Odbornik Grada Beograda

2. Formalno obrazovanje, kvalifikacije:
• Diplomirani fizičar-istraživač, master
Fizički fakultet, Beograd
• Položen stručni ispit – dozvola za rad, licenca za rad
• Položen stručni ispit za predmete Primenjena ekonomija i Učenička kompanija,
Junior Achievement Dostignuća Mladih, Srbija

3. Radno iskustvo:
• 25 godina radnog staža u prosvetnim i drugim javnim ustanovama

4. Poznavanje stranih jezika:
• Engleski jezik (pisanje – odlično, čitanje – odlično, govor – odličan)

5. Rad na računaru:
• Microsoft Office, Browser (IE, Firefox, Chrome, Opera)

6. Stručna usavršavanja, treninzi i obuke:
• Stručni seminar „Nastava moderne fizike“, Petnica, 2003.godine
• „Republički seminar iz fizike za nastavnike osnovnih i srednjih škola“, Vrnjačka Banja, 2003. Godine
• „Repblički seminar iz fizike za nastavnike osnovnih i srednjih škola“, Soko Banja, 2004.godine
• Stručni seminar „Program životnih vrednosti u obrazovanju“, Obrazovanje plus, Beograd, 2003.godine
• Stručni seminar „Korišćenje tehnika logičkog mišljenja u komunikaciji, analizi i rešavanju problema i strateškom planiranju po TeSO programu“, Obrazovanje plus, Beograd, 2004. Godine
• „Republički seminar iz fizike za nastavnike osnovnih i srednjih škola“, Tara, 2006.godine
• Stručni seminar „Metodika primene multimedija u nastavi Informatike i računarstva“, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, Novi Sad, 2007. Godine
• „Republički seminar iz fizike za nastavnike osnovnih i srednjih škola“, Vrnjačka Banja, 2007.godine
• „26. Republički seminar o nastavi fizike za osnovnu i srednju školu“, Vrnjačka Banja, 2008.godine
• Program stalnog stručnog usavršavanja za izvođenje programa „DMuS“ za obrazovanje mladih u preduzetničkim i biznis veštinama, Dostignuća mladih u Srbiji, Beograd, 2009.godine
• „30. Republički seminar o nastavi fizike“, Beograd, 2012.godine
• Stručni seminar „Metode, tehnike i postupci prevazilaženja konflikata u procesu obrazovanja“, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2013.godine
• „Republički seminar o nastavi fizike“, Vrnjačka Banja, 2013.godine
• Metode nastave i učenja, Beograd, 2013.godina
• Nauka za sve -Tradicionalne i savremene metode predavanja nauka u mlađim i starijim razredima, Sokobanja, 2014.godina
• Efikasan nastavnik u odgovoru na nasilje u obrazovno-vaspitnim ustanovama, Beograd, 2014.godina
• „Republički seminar o nastavi fizike“,Zlatibor, 2015.godine
• „Komunikacijska kompetentnost nastavnika u funkciji unapređenja kvaliteta rada u školi“, Beograd,2015.

7. Izlaganje na konferencijama i stručnim skupovima:
• Međunarodna konferencija „Iskustva bivših jugoslovenskih republika u uvođenju reformi u srednje stručne škole“, Beograd, Sava Centar, učesnici Ministri prosvete zemalja u okruženju, predstavnici Evropske unije (CARDS, GTZ) – učesnik
• Osnivačka skupština Odseka za srednje stručne škole Društva Fizičara Srbije, Beograd, 2003.god, učesnici zam.min.prosvete Refik Šećibović, pom.min.za nauku Aleksandar Belić – inicijator i organizator

8. Učešće u projektima:
• Autor udžbeničkog kompleta (knjiga i zbirka zadataka) Fizika za 6.razred osnovne škole, BIGZ, odobren rešenjem MPS br: 650–02-00383/2008-06
• Autor udžbeničkog kompleta (knjiga i zbirka zadataka) Fizika za 7.razred osnovne škole, BIGZ, odobren rešenjem MPS br: 650–02-00258/2009-06
• Autor Zbirke zadataka Fizika za 8.razred osnovne škole, BIGZ, odobren rešenjem MPS br: 650–02-00601/2011-06
• Recenzent udžbeničkog kompleta (knjiga i radna sveska) Priroda i društvo za 3. razred osnovne škole, autora Gordane Janevski i Dragane Ljubisavljević, BIGZ, 2008.godine
• Međunarodno ispitivanje učeničkih postignuća u matematici i prirodnim naukama TIMSS 2007, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
• Razvijanje obrazovnih standarda za kraj osnovnog obrazovanja odraslih, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
• Vrednovanje programa ogleda u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, 2010.godine
• Obuka zaposlenih u obrazovanju za ostvarivanje završnog ispita i primenu obrazovnih standarda za kraj obaveznog obrazovanja u procesu vrednovanja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja,2011.godine
• Predlog inoviranog nastavnog programa za gimnaziju i srednje stručne škole za školsku 2011/2012 godinu, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
• Projekat obuke nastavnika za predmete Učenička ekonomija i Primenjena ekonomija od strane Junior Achievement Srbija – USAID, pod pokroviteljstvom Min.prosvete Srbije, 2009.godine
• Obuka zaposlenih u obrazovanju za primenu obrazovnih standarda za osnovno obrazovanje odraslih, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, 2013.godine,relizator
• Pisac zadataka za malu maturu, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, 2013.- 2016. godine
• Stručni koordinator tima za pisanje zadataka i konstrukciju testa, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, 2013.- 2016.godine
• Stručni koordinator tima za primenu obrazovnih standarda u funkciji osiguranja kvaliteta obrazovanja odraslih-empirijsko istraživanje, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, 2013. / 2014.godine

Branislav Mijatović

Obrazovanje
• 1997. – Ekonomski tehničar, Srednja ekonomsko-trgovinska škola
• 2000. – Ekonomista (180 ESPB), Viša ekonomska škola, smer Finansije
• 2014. – Specijalista strukovni ekonomista (240 ESPB), Visoka ekonomska škola

Poznavanje jezika
• Engleski jezik – srednji nivo

Rad sa računarom
• Sertifikat o osposobljenosti za rad na računaru

Radno iskustvo
• 2014 – …. Narodna banka Srbije
Radno mesto: Šef Odseka za evidenciju u oblasti rada
• 2013 – 2014. Narodna banka Srbije
Radno mesto: Koordinator Grupe za evidencije u oblasti rada
• 2010 – 2013. Osnovna škola ”Stevan Sremac”, Borča, Beograd
Radno mesto: Šef računovodstva
• 2008- 2010. Dugo doo, Beograd
Radno mesto: Menadžer prodaje
• 2007- 2008. Delta kompanija – Pekabeta , Beograd
Radno mesto: Šef poslovnice
• 2005 -2007. Delta kompanija – Maxi diskont, Beograd
Radno mesto: Administrator – robno-materijalni knjigovodja
• 2000 -2001. Sport Invest, Beograd
Radno mesto: Poslovodja
• 1998 -1999. Narodna banka Srbije, poslovnica Peć
Radno mesto: Interna kontrola
• 1997. Udarnik korporacija, Peć
Radno mesto: Knjigovodja
(U radnoj knjižici upisana su samo zaposlenja od 2000. godine)

Ostale aktivnosti
• Honorarno vodjenje knjigovodstva (STR)

Ostalo
• Vozačka dozvola B i C kategorije.
• Odslužen vojni rok.

Ranko Marković

BIOGRAFIJA
OBRAZOVANJE: Srednja saobraćajna škola –Užice
• Tehničar drumskog saobraćaja
Univerzitet u Beogradu-Fizički fakultet
• Diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku

RADNO ISKUSTVO: Časopis „Student“ Beograd 2010-2012.
Tehnički direktor;
Savez studenata Beograda,Beograd 2008-2010.
Generalni sekretar;
Zajednica organizacija studenata prirodnih nauka, 2010-2012.
(Regionalna, međunarodna studentska organizacija)
Predsednik i osnivač;
Savez studenata Fizičkog fakulteta2006-2008.
Predsednik i osnivač;

Član Saveta Fizičkog fakulteta 2006-2008.
Član Saveta Univerziteta u Beogradu 2008-2009.

Predsednik komisije za studentski standard
Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu 2008-2009.
Član Studentske konferencije Srbije 2009-2010.
OŠ „Milena Pavlović Barili“
Profesor Fizike od 2013.
JP „Nuklearni objekti Srbije
Član Nadzornog odbora od 2014.

JEZICI: Engleski,osnovno poznavanje jezika.
RAČUNARI: Kompjuter:Word, Excel, Internet.

Ivana Maksimović

BIOGRAFIJA
Radno iskustvo
Datumi Mart 2014. – trenutno
Zanimanje / radno mesto Rukovodilac odeljenja za dekomisiju nuklearnih objekata – zamenik rukovodioca sektora
Glavni poslovi i odgovornosti
Rukovođenje poslovima Odeljenja;
Rukovođenje i nadzor nad nuklearnim aktivnostima u skladu sa licencom reaktora RA
Rad na stručnim poslovima i radnim zadacima Javnog Preduzeća;
Rad na poslovima planiranja i implementacije dekomisije reaktora RA
Rad na poslovima dekomisije drugih nuklearnih objekata po projektima JP , uključujući i skladišta radioaktivnog otpada
Uvođenje i sprovođenje ISMK za poslove dekomisije;
Učešće u Eksperimentalnim i numeričkim metodama u nuklearnoj energetici;
Vrši poslove iz domena akreditovane laboratorije prema standardima SRPS ISO/IEC 17025:2006, obavezan je i odgovoran je da iste izvršava prema Poslovniku, procedurama i uputstvima sistema upravljanja kvaliteta u akreditovanoj laboratoriji;
Učešće u dopunskom obučavanju za obavljanje nuklearne aktivnosti
Rad u zoni jonizujućih zračenja, rad sa izvorima jonizujućih zračenja;
Pomaže rukovodiocu sektora u radu i menja rukovodioca sektora u njegovoj odsustnosti;
I drugi poslovi povereni od strane rukovodioca i direktora.
Ime i adresa poslodavca Javno preduzeće ,, Nuklearni objekti Srbije’’ , Mike Petrovića Alasa 12-14, 11351 Vinča, Beograd, Srbija

Datumi decembar 2009 – mart 2014.
Zanimanje / radno mesto Istraživač
Glavni poslovi i odgovornosti Rad na zadacima iz oblasti reaktorske fizike, utvrđenim ugovorima i projektima Preduzeća;
Rad na poslovima dekomisije reaktora RA i drugih nuklearnih objekata,
Rad na zadacima iz oblasti transportne teorije, utvrđenim ugovorima i projektima Preduzeća;
Rad na poslovima dekomisije reaktora RA i drugih nuklearnih objekata;
Rad u kontrolisanoj zoni zračenja;
Učešće u Eksperimentalnim i numeričkim metodama u nuklearnoj energetici;
Vrši poslove iz domena akreditovane laboratorije prema standardima SRPS ISO/IEC 17025:2006, obavezan je i odgovoran je da iste izvršava prema Poslovniku, procedurama i uputstvima sistema upravljanja kvaliteta u akreditovanoj laboratoriji;
Poslovi na prepakivanju nuklearnog goriva
Izrada dokumentacije za transport, pasoša za svaki kontejner i druih dokumenata
Poslovi na evidenciji i kontroli nuklearnog materijala
Poslovi na implementaciji ISMK u Sektoru
Ime i adresa poslodavca Javno preduzeće ,, Nuklearni objekti Srbije’’ , Mike Petrovića Alasa 12-14, 11351 Vinča, Beograd, Srbija
Obrazovanje

Datumi decembar 2013
Naziv dodeljene kvalifikacije Master inženjer elektrotehnike i računarstva
Ime i vrsta organizacije gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
Datumi Oktobar 2008
Naziv dodeljene kvalifikacije Diplomirani inženjer elektrotehnike
Ime i vrsta organizacije gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanje Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Lične veštine i kompetencije

Maternji jezik(ci) Srpski jezik
Drugi jezik(ci) Engleski jezik i ruski jezik

Organizacione veštine i kompetencije Organizacione veštine stečene uglavnom kroz redovan rad
Tehničke veštine i kompetencije Merenje jonizujućeg zračenja, kontaminacije i radiološke karakterizacije RAO akreditovanim metodama u JP.
Numeričke veštine i kompetencije Korišćenje numeričkih alata za numeričke kalibracije detektora
Poznavanje rada na računaru Microsoft Office package, Matlab, Origin , Corel draw…
Vozačka dozvola B kategorije