Dokumentacija

Lista zakonskih akata

 • Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti („Službeni glasnik RS”, br 36/2009)
 • Odluka o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje nuklearnim objektima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, br. 50/09)
 • Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa, („Službeni glasnik RS“ br. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005)
 • Pravilnik o utvrđivanju programa sistematskog ispitivanja radioaktivnosti u životnoj sredini (Sl. Gl. RS 100/10 od 28.12.2010)
 • Pravilnik o visini naknade za izdavanje lecenci, dozvola, rešenja, potvrda o evidentiranju i sertifikat (Sl. Gl. RS 100/10 od 28.12.2010)
 • Pravilnik o evidenciji o izvršenim poslovima iz oblasti zaštite od zračenja (Sl. Gl. RS 17/11 od 15.03.2011)
 • Pravilnik o prijavljivanju i evidentiranju izvora jonizujućih zračenja (Sl. Gl. RS 25/11 od 12.04.2011)
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o nuklearnim materijalima (Sl. Gl. RS 27/11 od 20.04.2011)
 • Pravilnik o utvrđivanju programa za dopunsko obučavanje i osposobljavanje profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja (Sl. Gl. RS 31/11 od 09.05.2011)
 • Pravilnik o granicama radioaktivne kontaminacije lica, radne i životne sredine i načinu sprovođenja dekontaminacije (Sl. Gl. RS 38/11 od 31.05.2011)
 • Pravilnik obavljanju nuklearnih aktivnosti (Sl. Gl. RS 37/11 od 31.05.2011)
 • Pravilnik o uslovima za dobijanje licence za obavljanje nuklearne aktivnosti (Sl. Gl. RS 37/11 od 31.05.2011)
 • Pravilnik o kontroli radioaktivnosti roba pri uvozu, izvozu i tranzitu (Sl. Gl. RS 44/11 od 17.06.2011)
 • Pravilnik o upravljanju radioaktivnim otpadom (Sl. Gl. RS 60/11 od 16.08.2011)
 • Pravilnik o uslovima za dobijanje rešenja za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja (Sl. Gl. RS 61/11 od 19.08.2011)
 • Pravilnik o uslovima za dobijanje licence za obavljanje radijacione delatnosti (Sl. Gl. RS 61/11 od 19.08.2011)
 • Pravilnik o utvrđivanju programa za pravovremenu najavu radijacionog akcidenta (Sl. Gl. RS 70/11 od 23.09.2011)
 • Odluka o načinu sistematskog ispitivanja prisustva radionuklida u životnoj sredini u okolini nuklearnog objekta
 • Odluka o evidencijama o izvorima jonizujućih zračenja i o ozračenosti stanovništva, pacijenata i lica koja su pri radu izložena dejstvu jonizujućih zračenja
 • Pravilnik o načinu primene izvora jonizujućih zračenja u medicini
 • Pravilnik o granicama izlaganja jonizujućim zračenjima
 • Pravilnik o načinu i uslovima, sakupljanja, čuvanja, evidentiranja, skladištenja, obrađivanja i odlaganja radioaktivnog otpadnog materijala, Službeni list SRJ 9/99
 • Pravilnik o granicama radioaktivne kontaminacije životne sredine i o načinu sprovođenja dekontaminacije, “Službeni list SRJ” br.9/99, 19.februar 1999;
 • Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za vršenje dekontaminacije, “Službeni list SRJ” br.9/99, 19.februar 1999;
 • Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06)
 • Zakon o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/2005 i 61/2005)
 • Opšti kolektivni ugovor („Službeni glasnik RS”, br.50/2008)
 • Poseban kolektivni ugovor za naučkoistraživačke institute čiji je osnivač Republika („Službeni glasnik RS”, br.107/2006)
 • Zakon o metrologiji (“Sl. list SCG”, br. 44/2005),
 • Zakon o standardizaciji, (“Sl list SCG”, br.44/2005)
 • Zakon o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik. RS” 135/2004)
 • Zakon o prevozu opasnih materija (“SL. list SFRJ”, br.27/90 i 45/90-ispr., “SL list SRJ”, br.24/94, 28/96-dr.zakon i 68/2002 i “SL. list SCG”, br. 1/2003-ustavna povelja)
 • Uredba o prevozu opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju, “Sl. glasnik RS”, br. 53/2002;
 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, br.101/2005)
 • Zakon o ratifikaciji ugovora o neširenju nuklearnog oružja, Službeni list SFRJ 10/70;
 • Zakon o ratifikaciji konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, “Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, br. 9/85;
 • Uredba o ratifikaciji konvencije o ranom obaveštavanju o nuklearnim nesrećama “Sl. list SFRJ – Međunarodni ugovori”, br. 15/89;
 • Zakon o ratifikaciji Bečke konvencije o građanskoj odgovornosti za nuklearne štete, “Službeni glasnik SFRJ”, Međunarodni ugovori, 5/77;
 • Zakon o zaduženju Republike Srbije kod Eurobank EFG A.D. Beograd (“Službeni glasnik. RS” 107/2009).