Razvoj i primena nuklearnih tehnologija

Sektor za razvoj i primenu nuklearnih tehnologija svim zainteresovanim insitutcijama i kompanijama nudi najširi spektar specifičnih ekspertskih usluga u oblastima korišćenja nuklearnog zračenja, zasnovane na visokopouzdanim merenjima i numeričkim simulacijama.

 • Razvoj metoda i biblioteka neutronskih preseka za potrebe praćenja ponašanja postojećih nuklearnih reaktora i reaktora budućnosti u prelaznim i udesnim stanjima.
 • Izrade analiza radijacione sigurnosti za postrojenja čiju eksploataciju prati gama, neutronsko i elektronsko zračenje
 • Radiološke karakterizacije prostorija (odredjivanjem alfa i beta površinskih vezanih i nevezanih aktivnosti) i radiološke karaterizacije izvora gama zračenja složene geometrije (kao što su kontejneri sa RAO).
 • Ozračivanje uzoraka termičkim ili epitermičkim neutronima na reaktoru RB za potrebe aktivacionih analiza i kvantitativne analize prisustva zlata, volframa, renijuma, srebra, žive, kadmijuma, molibdena, cirkonijuma, bakra, mangana, hroma, magnezijuma, aluminijuma i drugih nuklida u uzorcima rude ili drugim uzorcima.
 • Merenje energetskih spektara i jačine doze neutronskog zračenja u okolini terapeutskih izvora gama zračenja na bazi linearnih i drugih akceleratora.
 • Merenje energetskih spektara i jačine doze X-zračenja u okolini rentgen-aparata i drugih izvora X-zračenja.
 • Kvantitativno nedestruktivno odredjivanje prisustva žive u uzorcima hrane, vode, zemlje i predmetima za žiroku potrošnju ozračivanjem uzoraka na reaktoru RB.
 • Odredjivanje aktivnosti radona i odredjivanje alfa i beta aktivnosti aerosola u vazduhu radnih prostorija

ORGANIZACIONE JEDINICE

 • Odeljenje za dekomisiju nuklearnih objekata
 • Odeljenje nuklearnog reaktora RB
 • Odeljenje za nuklearnu sigurnost, kontrolu i evidenciju nuklearnog materijala
 • Odeljenje za fiziku nuklearnih reaktora
 • Odeljenje za modelovanje transporta čestica