Ovlašćenja

Licence i ovlašćenja


1.

Licenca za obavljanje nuklearne aktivnosti – korišćenje objekta za privremeno skladištenje radioaktivnog otpada H3 (uključujući korišćenje hangara H0 kao spremišta za radioaktivni otpad)

Preuzmite dokument

2.

Licenca za obavljanje nuklearne aktivnosti – korišćenje objekta za bezbedno skladištenje jakih izvora zračenja BS

Preuzmite dokument

3.

LICENCA – trajni prestanak rada starih skladišta H1 i H2 i njihove okoline

Preuzmite dokument

4.

Ovlašćenje za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Dekontaminacija radne i životne sredine

Preuzmite dokument

5.

Ovlašćenje za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja u vazduhu

Preuzmite dokument

Izmena ovlašćenja za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja u vazduhu

Preuzmite dokument

6.

Ovlašćenje za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata i stanovništva

1.1 Merenja radi procene izlaganja spoljašnjim zračenjima – merenja jačine ambijentalnog ekvivalenta doze jonizujućih zračenja
1.2 Merenja radi procene izlaganja spoljašnjim zračenjima – merenja ličnih ekvivalenata doze Hp(10), Hp(3) i Hp(0.07)

Preuzmite dokument

7.

Ovlašćenje za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti

Preuzmite dokument

8.

Ovlašćenje za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata i stanovništva
1.1 Biodozimetrijska merenja individualnih izlaganja

Preuzmite dokument

9.

Ovlašćenje za obavljanje ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini

Preuzmite dokument

10.

Ovlaščenje za vršenje poslova sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za niskofrekventno i visokofrekventno područje

Preuzmite dokument

11.

Ovlašćenje za obavljanje određenih poslova iz zdravstvene delatnosti

Preuzmite dokument

12.

Rešenje o višekratnom transportu opasnog tereta klase 7 (radioaktivni materijal)

Preuzmite dokument

13.

Ovlašćenje za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Merenje sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima i drugoj robi

Preuzmite dokument

Izmena ovlašćenja za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Merenje sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima i drugoj robi

Preuzmite dokument

14.

Ovlašćenje za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Gamaspektrometrijska ispitivanja

Preuzmite dokument

Izmena ovlašćenja za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja – Gamaspektrometrijska ispitivanja

Preuzmite dokument

15.

Ovlašćenje za vršenje poslova iz oblasti zaštite od jonizujućih zračenja – pojedina ispitivanja u okviru monitoringa: ispitivanje sadržaja tricijuma.

Preuzmite dokument

16.

Ovlašćenje za vršenje poslova iz oblasti zaštite od jonizujućih zračenja – poslovi dekontaminacije lica.

Preuzmite dokument

17.

Ovlašćenje za obavljanje poslova merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata i stanovništva: Merenja radi procene izlaganja spoljašnjim zračenjima – merenje površinske kontaminacije radnih površina ili kože pojedinca

Preuzmite dokument

18.

Ovlašćenje za obavljanje radijacione delatnosti u oblasti kontrole robe i pošiljki

Preuzmite dokument