Novosti

Učešće Laboratorije Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ u IAEA-TEL-2020-04 ALMERA PT šemi

Posted by: admin

Laboratorija Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ je u 2020. godini uspešno realizovala još jedno učešće u međunarodnom programu za ispitivanje osposobljenosti organizovanom od strane ALMERA mreže (Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity) u okviru Međunarodne Agencije za atomsku energiju (MAAE) u oblasti merenja prirodnih i veštačkih radionuklida u uzorcima vode, hrane i aerosolu uzorkovanom na filterima.

Laboratorija Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ je član ALMERA mreže od 2017. godine i do danas je uspešno realizovala tri učešća u PT šemama u oblasti merenja radioaktivnosti, sa ciljem dokazivanja kompetentnosti laboratorije u obezbeđenju pouzdane i brze analize uzoraka iz životne sredine u slučaju akcidentalnog ili namernog ispuštanja radioaktivnosti.

ALMERA mreža je osnovana u MAAE u 1995. godini i sastoji se iz 187 laboratorija iz 89 zemalja iz celog sveta. Laboratorije MAAE u Sajberdorfu I Monaku su centralni koordinatori aktivnosti ALMERA mreže. MAAE pruža pomoć svim članovima ALMERA mreže u održavanju spremnosti laboratorija: organizacijom sastanaka, razvojem standardnih metoda za pripremu uzoraka i analize, kao i organizacijom međulaboratorijskih poređenja i PT šema kao alata za eksternu kontrolu kvaliteta ispitnih metoda.

U toku ove godine ALMERA je sprovela istraživanje sa ciljem sumiranja podataka o laboratorijskim kapacitetima i aktivnostima laboratorija. Vizuelni prikaz podataka o laboratorijama članovima ALMERA mreže dat je na linku:

Laboratorija JP „Nuklearni objekti Srbije“

Na ovom linku se mogu videti informacije i podaci o kapacitetima laboratorije Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ vezani za aktivnosti laboratorije, vrste merenja, uspostavljene standarde, mernu opremu, MDA radionuklida koji se analiziraju itd.