Novosti

Bezbednost na prvom mestu

Posted by: admin

Upravljanje nuklearnim objektima u Srbiji – delatnost od opšteg interesa
JP Nuklearni objekti Srbije je osnovano sa ciljem da se osigura bezbednost građana, zaposlenih i objekata od svih vrsta materijala koji emituju štetna zračenja na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa svetskim standardima i Zakonom o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti.
JP Nuklearni objekti Srbije kao okosnica i oslonac nuklearne bezbednosti građana, objekata i čitave države Srbije formirano je jula 2009. godine.

JP Nuklearni objekti Srbije raspolaže stručnim kadrom za obavljanje svih poslova poverenih od strane države. Naši zaposleni su inžinjeri i tehničari koji su bili angažovani na VIND programu (međunarodni projekat u sklopu GTRI – Global Threat Reduction Initiative, u vezi sa smanjenjem opasnosti od upotrebe nuklearnih materijala u terorističke svrhe), kao i oni koji se bave radiološkom zdravstvenom zaštitom i segmentom fizičke i protivpožarne zaštite. Među inženjerima postoji jedan broj magistara i doktora nauka sa naučnim i istraživačkim zvanjima, kao i nekoliko kolega na doktorskim studijama.

Integralini tekst članka objavljenog u časopisu EKOlist